Ajuts Covid 19 - Establiments comercials, de serveis i/o persones autònomes

Quantia de la subvenció

Es concedirà una subvenció de com a màxim 500 € mensuals per fer front a les despeses de lloguer relacionades amb l'activitat econòmica (amb un màxim de 1.500 euros -3 mesos-)

Termini de presentació de les sol·licituds

Fins el 31 de juliol 2020

Normativa reguladora

La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen

Ordenança de subvencions de l’Ajuntament de Martorelles.
Bases reguladores per la convocatòria d'ajuts extraordinaris per establiments comercials, de serveis i/o persones autònomes de Martorelles afectades per la crisi sanitària de la Covid-19
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (RGS)

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El pagament corresponent es realitzarà directament al propietari/a o immobiliària del local. Aquests últims, faran arribar a l'ajuntament, en el termini màxim de 10 dies hàbils, document acreditatiu del pagament dels mesos corresponents on constin les dades de l'establiment (Nom i/o raó social, CIF, adreça), mes abonat i import.

Es procedirà al pagament del lloguer corresponent al mes de maig i s’ampliarà fins que l'Estat no autoritzi l'obertura d'aquests establiments considerats com a no essencials.

Tanmateix un cop finalitzat el període de tancament obligatori, s'allargarà un mes més l'import de la subvenció en compensació al mes d’abril, fins a un màxim de 1500 € per beneficiari.

Si la quota de lloguer és superior a l'import de la subvenció, aquesta diferència serà assumida pel beneficiari de la subvenció.

Les subvencions es concediran per ordre de sol·licitud, sempre que la documentació aportada sigui completa i correcta, fins a esgotar l'import màxim de la partida pressupostària.

Qui pot sol·licitar-ho:

Se'n poden beneficiar
a) Persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat comercial, de serveis i/o autònom al terme municipal de Martorelles
b) Que l'establiment estigui legalment constituït i registrat en el registre corresponent.
c) Que l'activitat que es desenvolupi estigui emparada per llicència o, si s'escau, comunicació, si són preceptives.
d) La persona beneficiària haurà de ser obligatòriament la titular del contracte de lloguer.
e) Haver estat declarada l'activitat habitual com a no essencial, i per tant, haver-se vist afectada pel tancament a causa de les mesures de confinament decretades pel decret 463/2020 de 14 de març
f) Que malgrat no estar obligats a tancar, han tingut una davallada dels seus ingressos superior al 75% respecte al mateix període de l'any anterior, entenent aquest període com el comprés entre el 14 de març i el 14 d’abril.

Cal aportar:

 • Formulari 2244 Sol·licitud ajut extraordinari per establiments comercials, de serveis i/o autònoms de Martorelles afectats per la Covid 19

 • Documentació per adjuntar escanejada (preferiblement) o en una fotografia llegible:

  a) Contracte de lloguer del local en el que consti clarament el compte corrent del
  propietari/a o immobiliària del local.
  b) En el cas que en el contracte de lloguer no consti el compte corrent del propietari/a o immobiliària del local, full de domiciliació bancària degudament diligenciat per l'entitat bancària on constin les dades bancàries del compte on es podrà transferir l'import de la subvenció, en aquest cas del propietari/a o Immobiliària.
  c) Justificants bancaris d’estar al corrent del pagament del lloguer corresponent als
  mesos de març i abril.
  d) Model de declaració censal d'alta d'activitats econòmiques
  e) Declaració jurada de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions de les
  Administracions Públiques.
  f) Declaració de no ser deutor amb la Hisenda Pública, d'estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social i d'estar al corrent de tota classe d'obligacions fiscals amb l’Ajuntament.
  g) En el cas de tancament de l’activitat, declaració jurada conforme l’activitat ha estat aturada indicant la data d’inici del tancament i la data de represa de la mateixa si aquesta ja s’ha produït.
  h) En el cas d’haver pogut continuar l’activitat, declaració jurada conforme l’activitat ha tingut una disminució d’ingressos en un 75% respecte a la mitjana de facturació del mateix període de l’any anterior (14 de març-14 d’abril), l’Ajuntament es reserva el dret a demanar al beneficiari la informació comptable pertinent que acrediti la disminució d’ingressos. Aquesta acreditació es podrà dur a terme a traves de la còpia del llibres de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d’ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibres de compres i despeses.

  Els sol·licitants estan obligats a que tota la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar la veracitat de les dades que poden motivar l'atorgament

Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 570 59 64
Adreça electrònica: oac@martorelles.cat
Horari:  
A causa de la Covid-19 cal demanar cita prèvia per telèfon o correu electrònic. Atenció presencial i telefònica de dilluns a divendres: Agost de 9h a 14h. Setembre de 8h a 15h. Horari d'hivern de dilluns a divendres de 8h a 15h i dimarts de 8h a 19h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 16.06.2020 | 15:14