Ajuts locals a comerços i autònoms

Pels propietaris de bars i restaurants

L'Ajuntament de Martorelles ha modificat la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. De tal manera que podran ampliar la terrassa sense cost addicional per a garantir les mesures sanitàries`.

Més informació

Convocatòria d'ajuts extraordinaris per activitats comercials,  serveis i/o persones autònomes

Bases de la convocatòria d'ajuts extraordinaris per establiments afectats per la crisi de la Covid-19

A qui va adreçat? 

Aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat comercial, de serveis i/o autònom al terme municipal de Martorelles, que hagin hagut de tancar arrel de l’aplicació del decret 463/2020 de 14 de març que declarava l’estat d’alarma o malgrat no estar obligats a tancar han tingut una davallada dels seus ingressos superior al 75%.

Quin tipus d'ajut? 

L’ajut extraordinari aprovat el passat divendres esta pensat per ajudar al comerç a fer front a les despeses de lloguer.

Qui  el pot sol·licitar?

Els requisits per obtenir la condició de beneficiari:

a) Que l’activitat estigui ubicat al terme municipal de Martorelles.

b) Establiments legalment constituïts i registrats en el registre corresponent.

c) L'activitat que es desenvolupi estigui emparada per llicència o, si escau, comunicació, si són preceptives.

d) Haver estat declarada l'activitat habitual com a no essencial, i per tant, haver-se vist afectat pel tancament, degut a les mesures de confinament decretades.

e) La persona beneficiària haurà de ser obligatòriament la titular del contracte de lloguer.

f) En cas d'haver pogut continuar la seva activitat una vegada entrat en vigor el decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma, però haver sofert una davallada dels seus ingressos per vendes d'un 75% respecte al mateix període de l'any anterior, entenent aquest període com el comprés entre el 14 de març i el 14 d’abril.

Quan es pot sol·licitar?

Es podrà presentar una sol•licitud d’ajuda extraordinària durant un termini inicial de tres mesos, revisable a l’alça per Decret de l’alcaldia, donada la situació d’excepcionalitat relacionada amb el COVID-19.

Quin és l’import de l’ajut?

La quantia de l’ajut és de 500 euros mensuals, amb un màxim de 1.500 euros (3 mesos)

Tràmit i documentació

Amb motiu de la declaració d’estat d’alarma no es presta servei presencial d’atenció al ciutadà/ana, per tant, les persones sol·licitants hauran d’emplenar una instància genèrica i fer tota la tramitació telemàtica a través de la  seu electrònica preferentment o mitjançant l'adreça de correu oac@martorelles.cat La presentació de la sol•licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

Els/les interessats/des en aquesta subvenció hauran de presentar juntament amb la instància genèrica la següent documentació:

a) Formulari 2244 - Sol•licitud d'ajut extraordinari per establiments comercials, de serveis i/o persones autònomes de Martorelles afectades per la Covid 19

b) Contracte de lloguer del local en el que consti clarament el compte corrent del propietari/a o immobiliària del local.

c) En cas que en el contracte de lloguer no consti el compte corrent del propietari/a o immobiliària del local, full de domiciliació bancària degudament diligenciat per l'entitat bancària on constin les dades bancàries del compte on es podrà transferir l'import de la subvenció, en aquest cas del propietari/a o Immobiliària.

d) Justificants bancaris d’estar al corrent del pagament del lloguer corresponent als mesos de març i abril.

e) Model de declaració censal d'alta d'activitats econòmiques 

f) Declaració jurada de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions de les Administracions Públiques.

g) Declaració de no ser persona deutora amb la Hisenda Pública, d'estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social i d'estar al corrent de tota classe d'obligacions fiscals amb l’Ajuntament.

h) En el cas de tancament de l’activitat, declaració jurada conforme l’activitat ha estat aturada indicant la data l’inici del tancament i la data de represa de la mateixa si aquesta ja s’ha produït.

i) En cas d’haver pogut continuar l’activitat, declaració jurada de que l’activitat ha tingut una disminució d’ingressos en un 75% respecte a la mitjana de facturació del mateix període de l’any anterior (14 de març-14 d’abril). l’Ajuntament es reserva el dret a demanar al beneficiari la informació comptable pertinent que acrediti la disminució d’ingressos. Aquesta acreditació es podrà dur a terme a traves de la còpia del llibres de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d’ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibres de compres i despeses.

j) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

k) Les persones sol•licitants s’obliguen a facilitar tota aquella informació que els sigui requerida per l’Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu atorgament.

La  resolució de les sol•licituds es tramitarà de forma urgent, atesa la situació extraordinària provocada per la declaració de l’estat d’alarma i es notificarà a les persones interessades, de la forma més ràpida possible, en la mesura de les possibilitats.

Una vegada registrada la sol•licitud es verificarà que la persona sol•licitant compleixi tots els requisits i obligacions que determinen aquestes bases i que s'ha presentat dins del termini establert. Així mateix es verificarà la documentació de la sol•licitud i si aquesta no compleix els requisits, es requerirà a la persona interessada per tal que en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius.

La presentació de la sol•licitud comporta l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria per part de tots els/les interessats/interessades.

Ajuts d'altres administracions

El Servei d'Ocupació de Martorelles (SOM) ha elaborat aquesta guia per afrontar l'actual situació amb informació útil a través d'enllaços a altres administracions.

Guia per a la ciutadania en general, empreses i persones autònomes per afrontar la situació econòmica provocada per la Covid 19

Darrera actualització: 29.05.2020 | 14:21
Darrera actualització: 29.05.2020 | 14:21